Kép inox 304 - SUWA (2 đầu ren)

Kép thu inox 304 - SUWA (2 đầu ren)

Đuôi chuột inox 304 - SUWA

Cút (CO) 304 - SUWA

Cút tẩu 304 - SUWA

Tê (3 đầu ren trong) 304 - SUWA

Măng xông 304 - SUWA (Nối ren trong)

Lơ thu 304 - SUWA (Cà rá)

Kép hàn 304 - SUWA (Một đầu ren)

Kép tiện 304 - SUWA (Kép dài)